Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku z dnia 2021-03-30.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.234.2019
Data sprawy:
2021-03-30
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w O. z dnia 1 czerwca 2000 r., stwierdzającego nabycie spadku po E.M.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego poprzez nieuprawnione zastosowanie art. 931 § 1 zd. 1 k.c., w następstwie pominięcia dyspozycji art. 926 § 1 i 2 k.c., tj. przyjęcie dziedziczenia ustawowego po zmarłym E.M. co do całości spadku w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził ważny testament notarialny, w którym do całego spadku powołał swego syna H.M., który to testament nie został odwołany, ani też zmieniony.

Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił także naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego, wywodzonych z art. 2 Konstytucji oraz konstytucyjnego prawa do dziedziczenia chronionego w art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, ze względu na funkcjonowanie w obrocie prawnym wadliwego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, pozostającego w oczywistej sprzeczności z rzeczywistym stanem prawnym oraz z jednoznaczną wolą spadkodawcy.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz orzeczenie przez SN co do istoty sprawy.