Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 2021-03-31.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-31
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 ustawy o SN zaskarżonemu wyrokowi Sądu Rejonowego w W. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił rażące naruszenie prawa, tj. - art. 117 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks cywilny (dalej jako: "kc") oraz art. 118 kc (w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 lipca 2018 r.) poprzez ich bezzasadne niezastosowanie, pomimo skutecznie podniesionego przez Pozwaną zarzutu przedawnienia roszczenia, co w konsekwencji doprowadziło do wydania orzeczenia uwzględniającego powództwo, w sytuacji w której roszczenie Powoda w chwili wniesienia pozwu było przedawnione, - art. 123 § 1 pkt 1 kc, art. 124 § 1 i § 2 kc, art. 509 § 1 i § 2 kc poprzez ich błędną wykładnię wskutek uznania, że złożenie przez bank, tj. wierzyciela pierwotnego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu skutecznie przerwało biegu terminu przedawnienia roszczenia dochodzonego przez Powoda (nie będącego bankiem), co w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego uwzględnienia powództwa.

Ponadto, na podstawie art. 89 § 1 zdanie 1 ustawy o SN zaskarżonemu wyrokowi Sądu Rejonowego w W. Rzecznik zarzucił naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, wyrażonej w art. 2 Konstytucji, poprzez wydanie orzeczenia sankcjonującego praktyki dochodzenia przez firmy windykacyjne przedawnionych roszczeń, które godzi w ugruntowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej: "SN") pogląd o braku możliwości powoływania się na przerwę biegu terminu przedawnienia przez nabywcę wierzytelności, który nie jest bankiem i w konsekwencji godzi w bezpieczeństwo prawne Pozwanej jako konsumenta (słabszej strony) i tym samym jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej.