Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii z dnia 2021-03-31.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii.

Rzecznik Praw Obywatelskich powrócił do kwestii, w której podejmował już działania wiosną 2020 r. - to jest do kwestii obowiązku kwarantanny przy przekraczaniu granicy, w tym granicy zewnętrznej UE, wobec osób, odbywających transgraniczne kontakty z członkami rodziny, w tym z małoletnimi dziećmi. Pismo RPO z 28 maja 2020 r., adresowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostało przekierowane do Ministra Zdrowia. Odpowiedź resortu ograniczyła się jednak do wskazania, że w związku z wejściem w życie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r., znoszącego obowiązek kwarantanny przy przekraczaniu granic w ramach UE, oraz rozporządzenia RM z 19 czerwca 2020 r., "wydaje się, że obecnie obowiązujące przepisy czynią zadość wnioskowi zawartemu w piśmie przywołanym na wstępie".

Innymi pismami, kierowanymi do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik wskazywał na potrzebę legislacyjnych działań w sferze orzeczonych sądownie kontaktów rodziców i dzieci, w tym na wpisanie tych spraw do katalogu spraw pilnych, rozpoznawanych przez sądy także w czasie dalszych ograniczeń pracy sądów powszechnych; zwracał się również do ówczesnego Ministra Zdrowia w sprawie kwarantanny przy przekraczaniu granicy RP przez osoby mieszkające w Polsce i wykonujące pracę w rejonach przygranicznych w Czechach oraz w Niemczech.

O ile zrozumiałe (choć wciąż niewłaściwe) jest to, że przepisy przygotowywane "na gorąco" i w nie do końca poznanych okolicznościach epidemicznych mogą mieć luki bądź nie obejmować w sposób prawidłowy wszystkich możliwych sytuacji, o tyle doświadczenie, zdobyte podczas minionych miesięcy, powinno owocować lepszymi przepisami, uwzględniającymi więcej uwarunkowań i potencjalnych stanów faktycznych. Niestety, jak się wydaje, pisma RPO i wskazywane w nich realne problemy obywateli nie wywarły oczekiwanego skutku w postaci przygotowania stosownych regulacji na czas spodziewanych kolejnych fal zakażeń i poprawienia stanu prawnego w takiej sytuacji.

Rzecznik zwrócił się zatem do Ministra z prośbą o pochylenie się nad poruszaną kwestią i podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, poprzez wprowadzenie do katalogu wyjątków od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej (zewnętrznej, a zwłaszcza wewnętrznej UE), zakreślonego w § 3 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osób wykonujących transgraniczne kontakty z członkami rodziny, orzeczone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą, pod warunkiem okazania przez nie stosownego dokumentu w postaci orzeczenia sądu lub ugody.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-03-31
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia w piśmie z 14 kwietnia 2021 r. poinformował, że w dniu 26 marca 2021 r., zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w celu rozważenia ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie wykonywania orzeczeń sądu dotyczących kontaktów z dziećmi.