Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa banku o zapłatę z dnia 2021-03-31.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.83.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa banku o zapłatę.

Na podstawie art. 89 § 1 pkt 1 i pkt 2 UoSN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił rażące naruszenie prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na: naruszeniu przepisu prawa materialnego art. 3851 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, w zw. z art. 3851 § 3 k.c., poprzez jego niezastosowanie w sprawie w wyniku zaniechania zbadania istoty sprawy (treści umowy między przedsiębiorcą i konsumentami), a w konsekwencji niezbadanie z urzędu abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytu, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionym konsumentom; naruszeniu przepisu prawa materialnego art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy umowa kredytu jest ważna, jeżeli dokona się z niej eliminacji klauzul niedozwolonych zgodnie z treścią 3851 § 1 k.c.

Na podstawie art. 89 § 1 UoSN zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzucił naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 76 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o dyspozycję art. 91 § 1 UoSN RPO wniósł o uchylenie przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 18 maja 2017 r., w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu sądowi w tej części do ponownego rozpoznania.