Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie sporu z pracodawcą z dnia 2021-04-01.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.70.2020
Data sprawy:
2021-04-01
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie sporu z pracodawcą.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w J.G. z dnia 13 kwietnia 2018 r. wydany w sprawie z powództwa W.K. przeciwko P.T.S.B. z siedzibą w B., o ustalenie i wynagrodzenie.

Wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 21 zakładowego układu zbiorowego pracy w zw. z art. 9 § 2 k.p., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmiana wieku emerytalnego miała bezpośredni wpływ na treść łączącego strony zakładowego układu zbiorowego pracy.

Ponadto zaskarżonemu wyrokowi Rzecznik zarzucił naruszenie konstytucyjnie chronionych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji) poprzez pozbawienie pracownika przysługującego mu prawa do podwyższonego wynagrodzenia zasadniczego.

Rzecznik wniósł uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w J.G.