Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania z dnia 2021-03-31.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.301.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 lutego 2021 r. o stwierdzeniu uchybienia terminu przez J.U. do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w M. z dnia 3 czerwca 2020 r., w przedmiocie nałożenia na odwołującą się kary pieniężnej w kwocie 5000,00 zł za naruszenie obowiązku kwarantanny.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił naruszenie art. 134 k.p.a., polegające na tym, że organ stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sytuacji, gdy w dacie jego wniesienia określony w art. 129 § 2 k.p.a. termin do wniesienia odwołania nie rozpoczął biegu; oraz naruszenie art. 39 w związku z art. 47 § 2 k.p.a. polegające na tym, że organ stwierdził skuteczne doręczenie decyzji odwołującej się przez funkcjonariusza Policji w M. w sytuacji braku upoważnienia do dokonywania doręczeń w taki sposób.

Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia na zasadzie art. 145 § 1 punkt 1 lit.c p.p.s.a.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-06
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 6 grudnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 585/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż skarga zasługiwała na uwzględnienie ponieważ rację miał Rzecznik, że przepisy prawa pozwalają organowi doręczać decyzje (postanowienia) administracyjne przy pomocy innych „upoważnionych" organów tylko wtedy gdy to „upoważnienie” wynika z konkretnych przepisów prawa. Skoro decyzja została przekazana skarżącej przez funkcjonariusza Policji na podstawie wewnętrznych ustaleń pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, a Komendantem Głównym Policji, to decyzja ta nie weszła do obrotu prawnego, a wniesione odwołanie było niedopuszczalne z tego powodu i organ odwoławczy powinien nakazać ponowne, prawidłowe doręczenie. Sąd zauważył również, że organy powinny mieć świadomość, że skoro wymagają od obywateli zachowania zgodnego z prawem, to ich postępowanie również powinno być zgodne z przepisami. Ukaranie karą porządkową samo w sobie nie zmierzało do wprowadzenia środków zabezpieczających przed stanem epidemii.