Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy z dnia 2021-04-09.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.779.2020
Data sprawy:
2021-04-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy.

Orzeczeniem z dnia 22 września 2020 r. Sąd Okręgowy w G. stwierdził dopuszczalność wydania obywatela Ukrainy L.Z. organom Republiki Ukrainy w celu przeprowadzenia przeciwko ściganemu postępowania karnego o przestępstwo określone w art. 286 § 3 ukraińskiego kodeksu karnego w związku ze spowodowaniem wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, w wyniku którego zmarły 2 osoby i wobec którego Sąd Rejonowy na Ukrainie dnia 25 lipca 2019 r. wydał postanowienie o aresztowaniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 10 listopada 2020 r., utrzymującego w mocy ww. postanowienie Sądu Okręgowego w G. Przedmiotowemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 451 k.p.k. w zw. z art. 96 § 1 k.p.k. w zw. z art. 86 § 2 k.p.k., poprzez nieuwzględnienie wniosku ściganego o doprowadzenie na posiedzenie Sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenia na postanowienie Sądu I instancji, co w konsekwencji naruszyło jego prawo do obrony; oraz naruszenie. art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k., polegające na nienależytym rozważeniu podniesionego w zażaleniu obrończyni ściganego zarzutu obrazy art. 604 § 1 pkt 5 i 7 k.p.k. w zw. z art. 167 k.p.k. w zw. z art. 92 k.p.k. w zw. z art. 3 i 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i nieodniesienie się w uzasadnieniu postanowienia, do wszystkich okoliczności, stanowiących jego uzasadnienie, jak również poprzez pominięcie w uzasadnieniu postanowienia zarzutów podniesionych w zażaleniu ściganego.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Apelacyjnego w K. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-07
Opis odpowiedzi:
Kasacja nieuwzględniona (postanowienie z 7 października 2021 r., sygn. akt IV KK 171/21).
Sąd Najwyższy zauważył, że kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich okazała się bezzasadna w stopniu oczywistym. W niniejszej sprawie nie doszło bowiem do naruszenia prawa procesowego wskazanego przez Rzecznika dotyczącego przepisów art. 451 k.p.k. w zw. z art. 96 § 1 k.p.k. w zw. z art. 86 § 2 k.p.k. oraz art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k. przez orzekający w sprawie Sąd odwoławczy.