Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od decyzji Komendanta Straży Granicznej o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen z dnia 2021-04-12.

Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.542.5.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Sprzeciw od decyzji Komendanta Straży Granicznej o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od ostatecznej decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej z dnia 14 grudnia 2018 r. o zobowiązaniu do powrotu obywatela Republiki M. - V.O. bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat od dnia wydania decyzji.

Decyzji tej Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 356 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 348 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

W opinii Rzecznika, oceniając zebrany materiał dowodowy należy zauważyć, że organ prowadzący postępowanie nie sprostał nałożonym na niego dyrektywom wynikającym z art. 7 i art. 77 k.p.a. Organ nie dokonał wyczerpującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, zwłaszcza w zakresie ustalenia czasu pobytu w Polsce V.O. oraz trwałości relacji łączących cudzoziemca z tym krajem, stanowiących istotny element jego życia prywatnego i rodzinnego. W ocenie Rzecznika niezbędna zatem jest kontrola ww. decyzji przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

 


Data odpowiedzi:
2022-11-08
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 8 listopada 2022 r., DL.WIPO.412.282.2021/MO).
Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców odmówił stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej z dnia 14 grudnia 2018 r. orzekającej o zobowiązaniu obywatela Republiki Mołdawii, pana Y. O. do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat od dnia wydania decyzji. W ocenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców analiza akt dotyczących sprawy o zobowiązaniu pana Y. O. do powrotu prowadzi do stwierdzenia, iż ostateczna decyzja Komendanta Placówki Straży Granicznej z dnia 14 grudnia 2018 r. nie została wydana bez podstawy prawnej, czy z naruszeniem prawa, kalikowanym jako rażące w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W postępowaniu organu wydającego decyzję nie można dopatrzeć się oczywistej, ewidentnej, a zatem rażącej obrazy przepisów.