Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 2021-04-13.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.56.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w P., z dnia 12 grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4, tj. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po N.K.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w zakresie pkt 4 i odrzucenie wniosku R.K. z dnia 6 września 2019 r. w zakresie pkt 5, tj. o stwierdzenie nabycia spadku po N.K. na podstawie art. 412 § 2 k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 in fine w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po N.K. została wcześniej merytorycznie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w P. i zakończona prawomocnym postanowieniem wydanym 16 grudnia 2016 roku. To oznacza, że postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 roku objęte niniejszą skargą zostało wydane z naruszeniem prawomocności materialnej prawomocnego postanowienia z dnia 16 grudnia 2016 r. Doszło więc do naruszenia powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.). W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że w obrocie funkcjonują dwa prawomocne postanowienia stwierdzające nabycie spadku po N.K., zasadne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r.