Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę z dnia 2021-04-23.

Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.123.2020
Data sprawy:
2021-04-23
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z art. 7 oraz art. 60 § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) zgłosił udział - na prawach przysługujących prokuratorowi - w postępowaniu toczącym się przed Sądem Apelacyjnym w W. i poparł stanowisko strony powodowej w całości. Tym samym, na podstawie art. 367 § 1 i 2 k.p.c. Rzecznik zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 28 stycznia 2020 r., w części oddalającej powództwo, to jest pkt 2. sentencji wyroku oraz w części ustalającej ponoszenie przez powodów kosztów postępowania, to jest pkt 3.sentencji wyroku, i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości.

Ewentualnie, na wypadek uznania, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy lub że zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. RPO zarzucił: 1. naruszenie art. 58 § 1 ustawy - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) i art. 58 § 2 k.c. w zw. z art. 3531 k.c., 2. ewentualnie, art. 3851 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 Dyrektywy 93/131 przez przyjęcie, że umowa przewidująca dowolne ustalanie wysokości świadczeń nie jest sprzeczna z naturą umowy zobowiązaniowej oraz zasadą równości faktycznej i zasadą sprawiedliwości kontraktowej.