Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego z dnia 2021-05-04.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.282.2021
Data sprawy:
2021-05-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego.

P. K. został obwiniony o to, że: w dniu 3 kwietnia 2020 r. w R. naruszył przepisy dotyczące przemieszczania się osób bez uzasadnionej przyczyny, tj. o wykroczenie z art. 54 k.w. w zw. z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; w tym samym miejscu i czasie co w pkt 1 nie zachował należytej odległości 2 m od drugiej osoby, czym naruszył przepisy z art. 54 k.w. w zw. z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2020 r., Sąd Rejonowy w R. uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanych mu wykroczeń i za to na podstawie art. 54 k.w. w zw. z art. 9 § 2 k.w. wymierzył mu łączną karę nagany.

Na podstawie art. 111 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wyrokowi temu zarzucił 1) w zakresie uznania obwinionego za winnego wykroczenia z art. 54 k.w. w zw. z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 54 k.w. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany P. K. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia; 2) w zakresie uznania obwinionego za winnego wykroczenia z art. 54 k.w. w zw. z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 54 k.w. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany P. K. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie obwinionego od popełnienia przypisanych mu czynów.

 


Data odpowiedzi:
2021-06-11
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 11 czerwca 2021 r., sygn. akt II KK 202/21).
Sąd Najwyższy zauważył, iż nie sposób przyjąć, by przepisy rozporządzenia, a konkretnie § 5 i § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, których naruszenie stanowiło podstawę przypisania P. K. odpowiedzialności za wykroczenia z art. 54 k.w., zostały wydane na podstawie prawidłowego umocowania ustawowego i w granicach tego upoważnienia. W ocenie Sądu obwiniony P. K. nie dopuścił się zachowań pozwalających na przypisanie mu odpowiedzialności na podstawie art. 54 k.w. W konsekwencji, należało uchylić zaskarżony wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w R. oraz uniewinnić P. K. od przypisanych mu czynów.