Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania z dnia 2021-05-10.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2021-05-10
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 15 lutego 2021 r., oddalający skargę RPO na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania. Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. - pominięcie zastosowania art. 8 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej; niezastosowanie art. 91 ust. 3 Konstytucji stanowiącego, że jeżeli to wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawą i tym samym niezastosowanie wskazanych w skardze Rzecznika przepisów EKPC oraz KPP UE; niezastosowanie art. 91 ust. 3 Konstytucji stanowiącego, że jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami; art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji naruszenia obowiązków organu nadzorczego przez Prezesa UODO polegające na naruszeniu jego obowiązków wynikających z art. 57 ust. 1 lit a RODO oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie.

Ponadto Rzecznik zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie przepisów prawa materialnego, przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe ich zastosowanie, tj.: naruszenie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e "RODO" poprzez jego błędną wykładnię; naruszenie art. 47 Konstytucji RP, art. 7 KPP UE oraz art. 8 ust. 1 EKPC poprzez ich błędną wykładnię, a przez to niezapewnienie realizacji prawa do ochrony życia prywatnego podmiotów, których praw i obowiązków dotyczyło prowadzone postępowanie; naruszenie art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji, art. 8 KPP UE oraz art. 8 ust. 1 EKPC poprzez ich błędną wykładnię, a przez to niezapewnienie realizacji prawa do ochrony danych osobowych podmiotów, których praw i obowiązków dotyczyło prowadzone postępowanie; naruszenie art. 10 ust. 1 KPP UE oraz art. 9 ust. 1 i 2 EKPC, poprzez ich błędną wykładnię, a przez to nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie swobody w korzystaniu przez sędziów i prokuratorów z wolności sumienia i religii; oraz naruszenie art. 53 ust. 7 Konstytucji, poprzez jego błędną wykładnię, a przez to ich zobowiązanie do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. Ewentualnie RPO wniósł, przed rozstrzygnięciem sprawy przez NSA, o skierowanie na podstawie art. 267 akapit 3 TFUE pytania prejudycjalnego do TSUE.