Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego z dnia 2021-05-10.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-05-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na konsekwencje braku wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

RPO od wielu lat zabiega o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej w tym przedmiocie. Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw wobec takiego stanu prawodawstwa, w którym osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiary wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na ich rzecz należności. Trudno w tych przypadkach doszukać się ratio legis w opodatkowaniu odsetek od świadczeń, które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku.

Wobec wielokrotnych zapewnień resortu finansów o konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych, Rzecznik nie został poinformowany o ostatecznym skierowaniu projektu ustawy w tym obszarze celem uzyskania wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Ministra z kolejnym apelem o jak najszybsze uregulowanie omawianej kwestii i rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych w sprawach dotyczących odsetek wypłacanych za opóźnienie w sytuacji, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-06-18
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 18 czerwca 2021 r. poinformował, iż w resorcie finansów powstał już projekt przepisów zawierających odpowiednią regulację realizującą postulat Rzecznika. Norma ta będzie elementem ustawy wdrażającej, w zakresie podatkowym, program „Polskiego Ładu”, który został przedstawiony na konwencji programowej 15 maja br. Ponadto, projektowane przepisy obejmą odsetki otrzymane począwszy od bieżącego roku. Zmiana nie będzie dotyczyła natomiast odsetek otrzymanych w 2020 r. i w latach wcześniejszych z uwagi na to, że termin płatności podatku od tych świadczeń już upłynął. Omawiany postulat realizuje również inna inicjatywa ustawodawcza, tj. komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z jego treścią i uzasadnieniem można zapoznać się na sejmowej stronie internetowej (www.sejm.gov.pl) w zakładce Prace Sejmu. Z informacji zawartych na ww. stronie internetowej wynika, że projekt ten 10 lutego br. został skierowany do pierwszego czytania.