Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2021-05-17.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 stycznia 2021 r., oddalający skargę J.J. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu dwóch aktów notarialnych dot. nieruchomości położonych w W. oraz w R. oraz dwóch decyzji Prezesa WSA w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Rzecznik niniejszemu orzeczeniu zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, błędnie uznając, że udostępnienie żądanej informacji publicznej uzależnione jest od uiszczenia naliczonej przez organ opłaty kancelaryjnej, a także art. 14 ust. 2 u.d.i.p. poprzez jego niezastosowanie, błędnie uznając, że żądana informacja nie może zostać udostępniona w inny sposób i w formie niż wskazane we wniosku.

Rzecznik zarzucił przedmiotowemu wyrokowi również naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 235 p.p.s.a. oraz § 3 w zw. z § 1 ust. 6 pkt 2 i §1 ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.i.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy poprzez ich niewłaściwe zastosowanie uznając, że odnoszą się one do żądania uiszczenia opłaty kancelaryjnej za udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu dokumentów, podczas gdy regulacje te dotyczą udostępnienia nośnika informacji oraz art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 149 § 1 p.p.s.a. poprzez niestwierdzenie, że w sprawie doszło do bezczynności organu, mimo że organ nie podjął działań, do których był zobowiązany w oparciu o przepisy u.d.i.p.

Na podstawie art. 188 p.p.s.a. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w całości i rozpoznanie skargi na bezczynność Prezesa WSA w W.