Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2021-05-17.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 stycznia 2021 r., oddalający skargę J.J. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 26 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu dwóch aktów notarialnych dot. nieruchomości położonych w W. oraz w R. oraz dwóch decyzji Prezesa WSA w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Rzecznik niniejszemu orzeczeniu zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, błędnie uznając, że udostępnienie żądanej informacji publicznej uzależnione jest od uiszczenia naliczonej przez organ opłaty kancelaryjnej, a także art. 14 ust. 2 u.d.i.p. poprzez jego niezastosowanie, błędnie uznając, że żądana informacja nie może zostać udostępniona w inny sposób i w formie niż wskazane we wniosku.

Rzecznik zarzucił przedmiotowemu wyrokowi również naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 235 p.p.s.a. oraz § 3 w zw. z § 1 ust. 6 pkt 2 i §1 ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.i.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy poprzez ich niewłaściwe zastosowanie uznając, że odnoszą się one do żądania uiszczenia opłaty kancelaryjnej za udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu dokumentów, podczas gdy regulacje te dotyczą udostępnienia nośnika informacji oraz art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 149 § 1 p.p.s.a. poprzez niestwierdzenie, że w sprawie doszło do bezczynności organu, mimo że organ nie podjął działań, do których był zobowiązany w oparciu o przepisy u.d.i.p.

Na podstawie art. 188 p.p.s.a. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w całości i rozpoznanie skargi na bezczynność Prezesa WSA w W.

 


Data odpowiedzi:
2022-10-14
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z 14 października 2022 r., sygn. akt III OSK 5213/21).
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Rzecznika od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchylił zaskarżony wyrok, 2. zobowiązał Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] do rozpoznania punktu 1 i 2 wniosku J. J. z dnia [...] sierpnia 2020 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 3. stwierdził, że Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] dopuścił się bezczynności, 4. stwierdził, że bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 5. w pozostałym zakresie oddalił skargę, 6. zasądził od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] na rzecz J. J. 100 (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.