Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichŻądanie wszczęcia postępowania w sprawie treści zawartych w spocie wyborczym z dnia 2021-05-17.

Adresat:
Prokurator Regionalny
Sygnatura:
XI.518.66.2018
Data sprawy:
2021-05-17
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania przygotowawczego (ŻPP)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Żądanie wszczęcia postępowania w sprawie treści zawartych w spocie wyborczym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł zażalenie na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w W. z dnia 5 maja 2021 r., którym na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. umorzono, wobec braku znamion czynu zabronionego, postępowanie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych oraz produkowania, przechowywania i posiadania w celu rozpowszechniania materiałów zawierających treści nawołujące do nienawiści z ww. powodów, które polegać miały na wyprodukowaniu i umieszczeniu w sieci Internet spotu wyborczego, tj. o czyny z art. 256 § 1 k.k. w zb. z art. 257 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz z art. 256 § 2 k.k.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił obrazę przepisów postępowania oraz błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mające wpływ na jego treść, w postaci: art. 7 w zw. z art. 297 § 1 pkt 1 i art. 4 k.p.k., poprzez wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia bez przeprowadzenia skrupulatnej oceny całości materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w szczególności poprzez dokonanie sprzecznej ze wskazaniami wiedzy i logicznego rozumowania analizy treści i przekazu spotu wyborczego, która doprowadziła do uznania, że treść spotu, jego forma i sama jego publikacja nie stanowi publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych, narodowościowych i wyznaniowych w rozumieniu art. 256 § 1 k.k.; art. 167, art. 7 i art. 92 w zw. z art. 297 § 1 pkt 1, 4 i 5 k.p.k., poprzez niedostateczną inicjatywę dowodową i oparcie zaskarżonego postanowienia wyłącznie na selektywnie wybranych zeznaniach świadków, co z kolei spowodowało, że postępowanie nie wyjaśniło wszystkich okoliczności sprawy, nie zabezpieczyło kluczowych dowodów; oraz art. 7 w zw. z art. 92 k.p.k. poprzez dowolną, a nie swobodną, oraz sprzeczną z zasadami prawidłowego rozumowania ocenę dowodów m.in. z przesłuchania świadków i opinii biegłego z zakresu językoznawstwa. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Prokuraturze Okręgowej do dalszego prowadzenia.