Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego z dnia 2021-05-19.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.280.2019
Data sprawy:
2021-05-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się obywatele, którzy mają trudności w otrzymywaniu korespondencji kierowanej do nich po ukończeniu postępowania upadłościowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa brak jest bowiem ustawowego obowiązku, aby syndyk informował placówkę pocztową o ukończeniu postępowania upadłościowego i konieczności kierowania korespondencji bezpośrednio do Obywatela.

W ocenie Rzecznika, mając na uwadze różną praktykę sądów i syndyków w zakresie powiadamiania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego, zasadna wydaje się konieczność ustawowego uregulowania tego zagadnienia. Decydowanie o prawach Obywateli na podstawie niejednolitej praktyki sądowej sprzeciwia się sprawiedliwości społecznej oraz zasadzie równości. Skoro możliwe było uregulowanie kwestii informowania placówek pocztowych w ogłoszeniu upadłości, poprzez nałożenie w tym zakresie obowiązków na syndyka, słuszne wydaje się być oczekiwanie, że tożsamy obowiązek zostanie nałożony na syndyka w przedmiocie zawiadamiania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.

W świetle powyższego, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie zasadności i możliwości dokonania stosownych zmian prawnych, w związku z przedstawionym problemem informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-05-19
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 30 czerwca 2021 r. wskazał, że kwestia informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego nie budziła dotychczas wątpliwości w praktyce sądowej, nie była przedmiotem skarg, ani też nie zgłaszano w tym zakresie postulatów legislacyjnych. Obecnie w sądach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów p.u. sprzed nowelizacji, jak i po nowelizacji (w trybie zwykłym i uproszczonym). Niemniej jednak, mając na uwadze wystąpienie Rzecznika, w celu ustalenia skali problemu i podjęcia właściwych środków zaradczych, zasadnym będzie zwrócenie się do poszczególnych sądów upadłościowych oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych z prośbą o udzielenie informacji w zakresie poruszonego w tym wystąpieniu problemu i jego zdiagnozowanie - zarówno co do postępowań upadłościowych toczących się wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłoszonych przed 24 marca 2020 r., jak i upadłości ogłoszonych po 24 marca 2020 r., w których art. 176 ust. 2 p.u. znajduje zastosowanie.