Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji wydanej przez Wojewodę w sprawie określenia dla Miasta kwoty zaległości do zwrotu z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej z dnia 2021-05-27.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2021-05-27
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewodę w sprawie określenia dla Miasta kwoty zaległości do zwrotu z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewodę P. z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dla Miasta S. kwoty zaległości do zwrotu z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w latach 2014-2018 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 2 489 690,13 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od poszczególnych dni przekazania transzy miesięcznych w okresie od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił naruszenie prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy, tj. art. 169 ust. 6, ust. 1 pkt 1, ust. 4, ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.o.f.p.) w zw. z art. 17 ust. Ib ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej: u.o.ś.r.) poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie z uwagi na bezpodstawne przyjęcie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, nie wywołał skutków prawnych, a przez to wadliwe uznanie, że doszło do wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej na realizację zadań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 489 690,13 zł, wypłaconej w postaci świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób z niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała po przekroczeniu wieku określonego w art. 17 ust. Ib u.o.ś.r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości decyzji wydanej przez Wojewodę P. z dnia 30 kwietnia 2021 r. i umorzenie w całości postępowania I instancji.