Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego z dnia 2021-05-31.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2021
Data sprawy:
2021-05-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o pomoc obywatel, będący rencistą policyjnym z I grupą inwalidztwa. Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że wcześniej zwracał się w tej sprawie do ZER MSWiA, jednak nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi. Analiza przedstawionej korespondencji wskazuje jednak, że problem może mieć charakter systemowy.

Polega on na tym, że do legitymacji emeryta-rencisty policyjnego nie można wpisać adnotacji o inwalidztwie I grupy. Zgodnie bowiem z § 40 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin legitymacja zawiera: imię i nazwisko emeryta lub rencisty, numer PESEL, numer świadczenia, wpis o niezdolności do samodzielnej egzystencji, datę ważności, datę wydania, nazwę organu emerytalnego wydającego legitymację. Wzór legitymacji określony w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia wpisu takiej adnotacji również nie przewiduje.

W ocenie skarżącego, dla inwalidów takich jak on, możliwość zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy byłaby dużym ułatwieniem w codziennym życiu m.in. poprzez łatwiejsze potwierdzanie swoich uprawnień do licznych ulg i udogodnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Nie musieliby posługiwać się wówczas dodatkowym dokumentem, tj. zaświadczeniem o istnieniu inwalidztwa. Za powyższym przemawia również fakt, że odpowiednie przepisy zaopatrzeniowe przewidują taki wpis w legitymacjach rencistów Służby Więziennej oraz legitymacjach rencistów wojskowych.

Wobec powyższego, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie możliwości zmiany przepisów rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. w opisanym zakresie.

 


Data odpowiedzi:
2021-09-14
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 14 września 2021 r. wskazał, że 19 marca 2021 r. w ZER MSWiA został powołany „Zespół do spraw opracowania nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty”, który przekazał do MSWiA propozycje rekomendacji do opracowania projektu wzoru dokumentu publicznego. Aktualnie w ZER MSWiA są prowadzone wewnętrzne i zewnętrzne konsultacje opracowanych propozycji wzorów legitymacji emeryta-rencisty, których celem jest wskazanie proponowanego wzoru. Kwestia dokonywania wpisu o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego będzie analizowana przez ww. Zespół. Z przyczyn praktycznych propozycja ta nie wydaje się pozbawiona pewnego uzasadnienia (np. ułatwienie w potwierdzaniu uprawnień), zwłaszcza w kontekście przywołanych wyżej przepisów prawa dotyczących poświadczania uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dla tych celów istotnym może być także wskazanie w ewentualnym wpisie daty orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, od czego zależeć mogą te uprawnienia.