Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu apelacyjnym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu z dnia 2021-05-31.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.60.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu apelacyjnym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu apelacyjnym. Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 UPN RPO wniósł także o uzupełnienie postanowienia Sądu Okręgowego w P. T. z 23 marca 2020 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego O. D. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej jako: UPZPS) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine UPZPS, tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.

Jednocześnie, w związku z upływem dwutygodniowego terminu z art. 351 KPC na uzupełnienie orzeczenia, na podstawie art. 169 KPC Rzecznik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia niniejszego wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Okręgowego w P. T. z 23 marca 2020 r.