Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu z dnia 2021-06-08.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2021-06-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że pomimo postulowanego od lat przez systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu, pozostaje on wciąż aktualny, a obecnie obowiązujące anachroniczne regulacje, nadal nie zostały zmienione.

Jak wynika z opinii Rady Legislacyjnej z dnia 21 lutego 2020 r. projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów w wersji z dnia 21 listopada 2019r., został przygotowany przez Ministra Zdrowia i przedstawiony Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów do zaopiniowania przez Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji. Przywołana ustawa, zgodnie z art. 35 ww. projektu, co do zasady, miała wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Jednakże pomimo upływu zakreślonego terminu, ustawa nadal nie została przyjęta i opublikowana.

Rzecznik zauważył także, że artykuł 7g ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przyznaje wojewodom uprawnienie powoływania lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Jednakże przepis ten wprost dotyczy tylko stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem, i nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, gdy do zgonu doszło z innych przyczyn. Nadto nie w każdym województwie powołano takich lekarzy na stałe.

Wobec powyższego Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie informacji o stanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów oraz wskazanie planowanego terminu wejścia w życie opracowywanych przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-07-01
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 1 lipca 2021 r. poinformował, że w związku z sygnalizowanymi problemami związanymi ze stwierdzaniem zgonów w dniu 5 lutego 2021 r. Prezes Rady Ministrów powołał Pełnomocnika do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Pełnomocnik jest upoważniony do opracowania projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, objętych zakresem swojego działania, a także do prowadzenia prac legislacyjnych w tym zakresie. Obecnie trwają pracę międzyresortowe, których kluczowym celem jest właśnie reforma procedur związanych także ze stwierdzaniem zgonu.