Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi z dnia 2021-06-23.

Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.33.2021
Data sprawy:
2021-06-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi.

Na kanwie jednej ze spraw indywidualnych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem związany z zasadami rekrutacji obywateli Białorusi na uczelnie polskie. Z przekazanych informacji wynika, że niektóre polski uczelnie wymagają od kandydatów na studia pochodzących z Białorusi przedłożenia certyfikatu CT. Certyfikaty te są ważne przez okres dwóch lat. W sytuacji, gdy certyfikat utraci ważność, kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji na polską uczelnię musi udać się na Białoruś w celu odnowienia go (tj. ponownego zdania egzaminów państwowych). Z uwagi na napiętą sytuację na Białorusi kandydaci na studia nie mają obecnie możliwości odnowienia ważności certyfikatu żądanego w procesie rekrutacji na studia. Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego KRASP z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia alternatywnych wymagań rekrutacyjnych dla obywateli Białorusi umożliwiających im wzięcie udziału w rekrutacji na studia bez konieczności powrotu na Białoruś w celu przedłużenia ważności certyfikatu CT, np. poprzez wprowadzenie egzaminów wstępnych dla kandydatów oraz o poinformowanie o stanowisku KRASP w niniejszej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-06-23
Opis odpowiedzi:
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego w piśmie z 27 sierpnia 2021 r. wyjaśnił, iż w oparciu o zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą, które zostały określone w zał. nr 2 do uchwały nr 578 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, kandydaci będący posiadaczami świadectw wydanych na Białorusi, w celu obliczenia wyniku rekrutacyjnego, zobowiązani są do załączenia w wyznaczonym terminie na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów skanu Atestatu oraz certyfikatów CT wraz z tłumaczeniem na język polski (w przypadku studiów prowadzonych w tym języku). Odnosząc się do kwestii konieczności udania się kandydatów będących obywatelami Białorusi i legitymujących się certyfikatami CT do kraju wydania ww. dokumentu w celu ponownego zdania egzaminów, Prorektor poinformował, iż mając na uwadze trudną sytuację panującą obecnie na Białorusi, Uniwersytet Warszawski dopuszcza te osoby do procedury kwalifikacyjnej niezależnie od daty wydania certyfikatu CT, z zastrzeżeniem spełnienia przez nich kryteriów rekrutacyjnych określonych na danym kierunku studiów.