Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym z powództwa o ustalenie płci z dnia 2021-06-25.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.7.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym z powództwa o ustalenie płci.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (dalej jako: „ustawa o RPO”), w związku z art. 60 § 1 w związku z art. 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Rzecznik wniósł o uwzględnienie powództwa w całości i ustalenie, że A. F. jest osobą płci męskiej.

Rzecznik wskazał, iż w niniejszej sprawie Powód, który identyfikuje się z płcią męską, funkcjonuje społecznie jako mężczyzna, jego ciało również zaczyna nabierać cech męskich, a jednocześnie w dokumentach tożsamości i aktach stanu cywilnego jego płeć jest niezmiennie oznaczona jako żeńska, niewątpliwie ma potrzebę prawną w usunięciu tych rozbieżności. Jego obecna sytuacja prawna jest bowiem zdecydowanie niekorzystna. Konieczność posługiwania się na co dzień dokumentami tożsamości wskazującymi na płeć przypisaną przy urodzeniu prowadzi do sytuacji krępujących, powodujących znaczny dyskomfort, a nawet naruszających godność.

Co więcej, z obserwacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce wynika, że pozostawanie w stanie niepożądanej rozbieżności pomiędzy płcią metrykalną a odczuwaną może też skutkować problemami psychologicznymi i zdrowotnymi oraz narażać osoby transpłciowe na nierówne traktowanie, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia. Różnice pomiędzy wyglądem zewnętrznym a płcią wskazaną w dokumentach utrudniają bowiem znalezienie pracy.

Powyższa niekorzystna sytuacja prawna Powoda, w ramach której jego prawo do ochrony poczucia przynależności do płci męskiej oraz życia prywatnego pozostaje naruszone, stanowi w opinii RPO podstawę jego realnego interesu prawnego w ustaleniu tego prawa.