Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji z dnia 2021-07-08.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-07-08
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2021 r. oddalił skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odniósł się szeroko do zawartych w skardze B. M.-D. zarzutów formułowanych wobec rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji o zwolnieniu jej ze służby. W ogóle natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zauważył, co znalazło swój zewnętrzny wyraz w treści zaskarżonego wyroku, że w postępowaniu sądowym na prawach strony uczestniczył także Rzecznik Praw Obywatelskich, który w swoim piśmie procesowym z dnia 15 stycznia 2021 r. nie tylko wsparł zarzuty skargi B. M.-D., lecz wskazał także na inne okoliczności istotne z punktu widzenia rozpoznawanej sprawy.

Wydając zaskarżony wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. rażąco naruszył art. 8 § 1, art. 134, art. 138, art. 141 § 4 p.p.s.a., zaś naruszenia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W związku z tym Rzecznik wniósł o uwzględnienie skargi kasacyjnej, uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. (art. 185 § 1 p.p.s.a.).

 


Data odpowiedzi:
2023-02-15
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z 15 lutego 2023 r., sygn. akt III OSK 6211/21).
NSA wskazał, iż zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. W rozpoznawanej sprawie udział swój - w oparciu o przepis art. 8 § 1 p.p.s.a. - zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Od chwili, gdy Rzecznik zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił swój udział w postępowaniu, sąd ma obowiązek traktowania go na równi ze stronami postępowania. Wiąże się z tym m.in. powinność przedstawienia w uzasadnieniu wyroku stanowiska RPO. W przedmiotowej sprawie elementu tego zabrakło w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, co nie pozwala na uznanie, że Sąd pierwszej instancji rozważył stanowisko zaprezentowane przez Rzecznika. Rozpoznając ponownie sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uwzględni powyżej przedstawione stanowisko i dokona ponownej oceny legalności zaskarżonego rozkazu personalnego także pod kątem zasadności zarzutów sformułowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.