Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia skazanego, pomimo tego, że skazany uchybił terminowi do jego wniesienia na skutek nieprawidłowego pouczenia go o terminie do wniesienia tego środka zaskarżenia z dnia 2021-07-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.833.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia skazanego, pomimo tego, że skazany uchybił terminowi do jego wniesienia na skutek nieprawidłowego pouczenia go o terminie do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że skazany R.P. na posiedzeniu nie został pouczony od kiedy zaczyna biec 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia od postanowienia z dnia 6 sierpnia 2019 r. w przedmiocie odmowy warunkowego zwolnienia. Następnie R.P. otrzymał pisemne pouczenie, w którym wskazano, że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Mógł zatem, na podstawie takich pouczeń, pozostawać w usprawiedliwionym, choć błędnym przekonaniu, że 7-dniowy termin, o którym został pouczony na posiedzeniu zaczyna biec dopiero od doręczenia mu odpisu postanowienia.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 16 § 1 k.p.k. stosowanym w postępowaniu wykonawczym, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla skazanego. Tymczasem skazany poniósł negatywne konsekwencje nieprawidłowego, niepełnego pouczenia, przez co został pozbawiony elementarnego prawa do obrony, przejawiającego się w uprawnieniu do wniesienia środka odwoławczego od niekorzystnego dla niego postanowienia Sądu I instancji. Niedostrzeżenie przez Sąd Apelacyjny we W. omówionego wyżej błędu i utrzymanie w mocy zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia złożonego przez skazanego było w przedmiotowej sprawie rażąco niesprawiedliwe.

Rzecznik wniósł o uchylnie zaskarżonego postanowienia Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 9 października 2019 r., i utrzymanego nim w mocy zarządzenia z dnia 9 września 2019 r. o odmowie przyjęcia zażalenia, co w konsekwencji otworzy drogę do rozpoznania zażalenia skazanego.