Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych z dnia 2021-07-12.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.29.2018
Data sprawy:
2021-07-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości decyzję Starosty z 15 stycznia 2021 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 362 ust. 1 w zw. z art. 6 i art. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że warunkiem jego zastosowania jest to, by w dacie orzekania była przez podmiot korzystający ze środowiska prowadzona działalność, będąca źródłem utrzymującego się niekorzystnego oddziaływania na środowisko, oraz negatywne oddziaływanie na środowisko było bezpośrednim skutkiem działalności podmiotu korzystającego ze środowiska. Ponadto RPO zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie prawa procesowego mającego wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 105 § 1 k.p.a. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie i umorzenie postępowania prowadzonego w sprawie.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-08
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z 8 grudnia 2021 r., sygn. akt II SA/Gl 959/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż przeprowadzone badanie zgodności z prawem zaskarżonego aktu wykazało, że jest on dotknięty uchybieniami uzasadniającymi jego wzruszenie. Zaskarżone rozstrzygnięcie narusza bowiem przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co w świetle art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. skutkuje jego uchyleniem.