Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichŻądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa na rzecz Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub z dnia 2021-07-12.

Adresat:
Marszałek Województwa
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa na rzecz Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu przetwarzania odpadów. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających Rzecznik ustalił, że w toku kontroli przeprowadzonej w zakładzie między 19 stycznia a 10 lutego 2021 r., Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego, w oparciu o które działa zakład, a także uchybienie przepisom ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej jako "u.o."). Zgodnie z przedstawionym Rzecznikowi stanowiskiem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, w związku z przekazanymi wynikami kontroli, Marszałek Województwa ograniczył się do wezwania prowadzącego zakład do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia zintegrowanego oraz przepisów u.o. na podstawie art. 195 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (dalej jako "p.o.ś.") . Formalne postępowanie w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego nie zostało wszczęte.

W ocenie Rzecznika, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stanowią dostateczną podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego wydanego na rzecz wskazanej Spółki. Po wszczęciu postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa winien ocenić wyniki ww. kontroli, zaś w razie potwierdzenia, że stwierdzone uchybienia naruszają pozwolenie zintegrowane/przepisy ustaw, dokonać wezwania do usunięcia tych uchybień.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-22
Opis odpowiedzi:
Umorzenie postępowania (decyzja z 22 marca 2022 r., ŚG-I-G.7222.4.2021/MB).
Marszałek Województwa umorzył wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa z dnia 27 września 2019 r., udzielonego Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej na prowadzenie instalacji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono naruszeń w sposobie prowadzenia przez Spółkę gospodarki odpadami. W szczególności nie stwierdzono niewłaściwego magazynowania odpadów stanowiącego naruszenie decyzji Marszałka Województwa z dnia 27 września 2019 r. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że zarządzający instalacją usunął wszystkie stwierdzone naruszenia orzeczono o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa z dnia 27 września 2019 r., udzielonego Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej na prowadzenie instalacji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.