Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości z dnia 2021-07-12.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.181.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.

D.S. został obwiniony o to, że w dniu 21 lipca 2020 r., w K.W. kierując pojazdem, poruszając się wewnętrznym pasem ronda, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu pojazdem, na skutek czego zajechał mu drogę, doprowadzając do kolizji, tj. o czyn z art. 86 § 1 k.w. oraz o to, że w tym samym miejscu i czasie nie zastosował się do obowiązku pozostania na miejscu kolizji, zgodnie z art. 44 ust. 1 PoRD odjeżdżając z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 97 kw. w zw. z art. 44 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Sąd Rejonowy w O. wyrokiem nakazowym z dnia 15 grudnia 2020 r. uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, i na podstawie art. 86 § 1 k.w. w zw. z art. 9 § 2 k.w. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 93 § 2 k.p.w., orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na istotne wątpliwości zarówno co do winy, jak i okoliczności popełnienia przypisanego ukaranemu czynu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł więc kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w O. z dnia 15 grudnia 2020 r. i wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2021-07-12
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 29 grudnia 2021 r., sygn. akt V KK 326/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja jest zasadna w stopniu oczywistym, co umożliwiło jej uwzględnienie na posiedzeniu w trybie w art. 535 § 5 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w. Rację ma Rzecznik Praw Obywatelskich twierdząc, że Sąd Rejonowy rażąco naruszył art. 93 § 2 k.p.w. Zgodnie z tym przepisem, „orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości”. Przesłanka ta w przedmiotowej sprawie nie została spełniona, bowiem dowody dołączone do wniosku o ukaranie nie wskazywały jednoznacznie na to, że D. S. popełnił wykroczenie określone w art. 97 k.w. w zw. z art. 44 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.