Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna w sprawie nabycia spadku z dnia 2021-07-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.348.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna w sprawie nabycia spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną, zaskarżając w całości postanowienie Sądu Rejonowego w J. z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po S.M.K.

Rzecznik zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw dziecka wyrażonej w art. 72 ust. 1 Konstytucji z uwagi na jej pominięcie przy rozstrzyganiu o skuteczności oświadczenia o odrzuceniu spadku złożonego w imieniu małoletniej M.S. przez jej przedstawicielkę ustawową, co doprowadziło do skutków nieakceptowalnych społecznie i sprzecznych z zasadą demokratycznego państwa prawnego, tj. obciążenia małoletniej długami spadkowymi, wbrew woli wyrażonej w jej imieniu przez jej przedstawicielkę ustawową, której nie można zarzucić bezczynności, czy braku dbałości o dobro dziecka.

Jednocześnie zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił naruszenie art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, ponieważ stwierdzenie nabycia spadku obciążonego długami doprowadziło do naruszenia prawa dziedziczenia i praw majątkowych małoletniej M.S. w sytuacji braku woli nabycia spadku.

Rzecznik wniósł o uchylenie w całości ww. postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w J.