Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego z dnia 2021-07-26.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.372.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. z dnia 27 października 2020 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 14 lipca 2020 r. i zaskarżył powyższy wyrok w całości na korzyść ukaranego J.G.

W ocenie Rzecznika powyższy wyrok zapadł z rażącym naruszeniem prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy sprawy na zasadach ogólnych i wydaniu wyroku zaocznego w sytuacji, gdy poprzednio wydany wobec obwinionego wyrok nakazowy stał się prawomocny, wskutek skutecznego cofnięcia sprzeciwu przez obwinionego J.G., co spowodowało zaistnienie tzw. efektu przeniesienia w następstwie niepodzielenia przez Sąd odwoławczy zarzutu apelacji i wydanie orzeczenia obarczonego uchybieniami stanowiącymi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w., które to przeniknęły do postępowania odwoławczego.

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu I i II instancji i umorzenie postępowania, na podstawie art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w., z powodu tego, że postępowanie co do tego samego czynu obwinionego zostało już wcześniej prawomocnie zakończone.

 


Data odpowiedzi:
2021-07-26
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 20 stycznia 2022 r., sygn. akt III KK 292/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja okazała się zasadna. Skoro J. G. cofnął sprzeciw w określonym w art. 506 § 5 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 k.p.w. terminie prekluzyjnym, a więc przed rozpoczęciem przewodu sądowego, to zarzut kasacyjny, w którym podniesiono wystąpienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej w postaci powagi rzeczy osądzonej (art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 8 k.p.w.) należało uznać za w pełni trafny i w konsekwencji orzec zgodnie z wysuniętą w petitum kasacji propozycją (art. 537 § 2 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w.).