Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2021-08-03.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.31.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

J. P. został obwiniony o to, że w dniu 29 sierpnia 2020 r. w G. w sklepie D. naruszył zakaz poruszania się w miejscu publicznym bez maseczki zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. tj. o wykroczenie z art. 54 k.w. w zw. z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz art. 141 k.w. Sąd Rejonowy w G. uznał J. P. za winnego dokonania zarzucanych mu czynu z art. 54 k.w. i za to na podstawie art. 54 k.w. w zw. z art. 24 § 1 i § 3 k.w. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 300 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że sąd orzekający w sprawie ukarał J. P. karą grzywny za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 42 ust. 1 Konstytucji). Skoro zaś zachowanie obwinionego nie wypełniało znamion wykroczenia z art. 54 k. w., jak też żadnego innego czynu zabronionego, to uzasadniony jest wniosek kasacji o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i uniewinnienie J. P. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-25
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 25 października 2021 r., sygn. akt III KK 305/21).
Sąd Najwyższy wskazał, iż zachowanie J. P., polegające na niezastosowaniu się do nakazu zakrywania ust i nosa w dniu 29 sierpnia 2020 r., nie mogło wypełnić znamion czynu z art. 54 k.w. Uznanie zatem J. P. za winnego przypisanego mu wykroczenia stanowiło rażące naruszenie prawa, mające istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku nakazowego, co w pełni uzasadniało wniosek sformułowany w kasacji. Z tych też powodów Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i uniewinnił J. P. od popełnienia przypisanego mu czynu.