Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2021-08-03.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.33.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na zasadność zarzutów wnioskodawcy
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

R. M. został obwiniony o to, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. w G. naruszył obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa przebywając w miejscach ogólnodostępnych, na drogach i placach tj. o wykroczenie z art. 54 k.w. w zw. z § 18 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Sąd Rejonowy w G. uznał R. M. za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 54 k.w. i art. 24 § 1 i 3 k.w. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że sąd orzekający w sprawie ukarał R. M. karą grzywny za czyn, który w istocie nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 42 ust. 1 Konstytucji). Skoro zaś zachowanie obwinionego, nie wypełniło znamion wykroczenia z art. 54 k.w., jak i żadnego innego czynu zabronionego, uzasadniony jest wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i uniewinnienie R. M. od popełnienia przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2021-09-29
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 29 września 2021 r., sygn. akt III KK 307/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż trafnie podniósł skarżący, że Sąd I instancji dopuścił się rażącego naruszenia prawa materialnego - tj. art. 54 k.w., polegającego na oczywiście błędnym uznaniu, iż odmowa zastosowania się do obowiązku zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym stanowiła wykroczenia z art. 54 k.w. W konsekwencji, w realiach niniejszej sprawy brak było podstaw do przypisania obwinionemu R. M. odpowiedzialności karnej za wykroczenie z art. 54 k.w. To zaś spowodowało konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G. oraz uniewinnienia R. M. od popełnienia wykroczenia z art. 54 k.w.