Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na czynność Ministra Sprawiedliwości o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego z dnia 2021-08-06.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-08-06
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na czynność Ministra Sprawiedliwości o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na wiek. Minister Sprawiedliwości, kierując powołane wyżej pismo do Skarżącej, nie wziął pod uwagę przedmiotowej kwestii, stosując sprzeczne z Konstytucją oraz prawem Unii Europejskiej (dyrektywą 2000/78/WE) przepisy prawa.

Zdaniem Rzecznika Skarżąca jest uprawniona, by domagać się stwierdzenia bezskuteczności zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2020 r. o wygaśnięciu jej powołania na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. oraz o uznanie Jej uprawnienia do pełnienia służby na stanowisku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. do ukończenia 70. roku życia, albowiem zmiany dotyczące obniżenia górnej granicy wieku dla komorników zostały wprowadzone w momencie, gdy pełniła ona swoje obowiązki i podjęła działania, by zapewnić należyte funkcjonowanie swojej kancelarii.

Jednocześnie, w opinii RPO, całkowicie niezasadne jest różnicowanie wieku, do którego można wykonywać dany zawód dla przedstawicieli różnych profesji prawniczych. Każda osoba jest bowiem w stanie samodzielnie ocenić czy jej warunki psychofizyczne pozwalają jej wypełniać swoje obowiązki w sposób prawidłowy. Dodatkowo, przedstawiciele zawodów prawniczych ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za działania sprzeczne z godnością i etyką zawodu. Trudno zatem uznać, że mając świadomość możliwości poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej zdecydowaliby się na dalsze wykonywanie zawodu, jeśli ich sprawność psychofizyczna nie pozwalałaby im wykonywać powierzonych zadań w sposób należyty.

 


Data odpowiedzi:
2021-07-05
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z 5 lipca 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 144/21).
Zdaniem WSA, zawiadomienie przez Ministra Sprawiedliwości skarżącej, że zgodnie z art. 281 u.k.s., jej powołanie na stanowisko Komornika Sądowego wygasło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r., zawiera jedynie informację o skutku wynikającym bezpośrednio z mocy samego prawa. Bezspornym jest przy tym, że skarżąca w dniu wejścia w życie cyt. ustawy miała ukończone 65 lat. W zaistniałej sytuacji nie budzi wątpliwości, że z brzmienia samego przepisu art. 281 u.k.s. wprost wynika, że powołanie skarżącej na stanowisko komornika sądowego wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Zatem bez względu na to, czy Minister Sprawiedliwości, zawiadomiłby skarżącego, czy też nie, o terminie wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika, i tak nastąpiłoby ono z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Zaskarżone pismo posiadało zatem jedynie walor informacyjny, nie rozstrzygając jednakże o żadnych prawach czy też obowiązkach skarżącej, ponieważ takiej kompetencji w tym zakresie ustawodawca Ministrowi Sprawiedliwo6ci nie przyznał.