Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna z dnia 2021-08-06.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2021-08-06
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na decyzję z dnia 24 lutego 2021 r. wydaną z upoważnienia Burmistrza Ł. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. o uchyleniu decyzji z dnia 16 września 2014 r. przyznającej Panu S. S. zasiłek dla opiekuna w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem, Panem J. S. i ustaleniu, że zasiłek dla opiekuna będzie wypłacany do dnia 12 lutego 2021 r.

RPO zaskarżył tę decyzję w całości, zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy: art. 77 § 1 i art. 7 w zw. z art. 80 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako: K.p.a.) poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, przyjmując, że złożenie przez Stronę pisma z dnia 12 lutego 2021 r. o rezygnacji z zasiłku dla opiekuna zwalniało organ rozstrzygający w sprawie z podejmowania działań zmierzających do wszechstronnego merytorycznego wyjaśnienia sprawy pozwalającego na wydanie rozstrzygnięcia z uwzględnieniem słusznego interesu Strony, art. 8 i art. 9 K.p.a. poprzez brak należytego i wyczerpującego poinformowania Strony o faktycznych i prawnych konsekwencjach wygaszenia prawa do zasiłku dla opiekuna w sytuacji nieprzyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a przez to niezrealizowanie obowiązku czuwania organu, aby w toku postępowania Strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa, art. 155 K.p.a. poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, że w słusznym interesie Strony leży uchylenie decyzji o zasiłku dla opiekuna, a w konsekwencji błędne uznanie, że dopuszczalne jest przy rozstrzyganiu wniosku o świadczenie pielęgnacyjne uprzednie, bez zachowania symetrii czasowej, wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o uprawnieniu do zasiłku dla opiekuna niezależnie od faktu, czy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne zostanie rozpatrzony negatywnie czy pozytywnie, art. 11 i art. 107 § 3 K.p.a. z uwagi na brak adekwatnego uzasadnienia decyzji przejawiający się w niewyczerpującym i nieprzekonującym wyjaśnieniu motywów wydanego rozstrzygnięcia, art. 153 i art. 170 p.p.s.a poprzez niezastosowanie się do wiążącej oceny i wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 10 listopada 2020 r., co w konsekwencji skutkowało pozbawieniem Strony jakiejkolwiek pomocy finansowej w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnoprawnym bratem i wpłynęło na naruszenie zasady legalizmu określonej w art. 6 K.p.a., który powtarza zasadę praworządności za art. 7 Konstytucji.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-08
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z 8 października 2021 r., sygn. akt II SA/Bk 626/21).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, iż Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do sądu administracyjnego skargę na decyzję, wydaną z upoważnienia Burmistrza Ł. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. z 24 lutego 2021 r., w przedmiocie uchylenia własnej decyzji z 16 września 2014 r. o przyznaniu S. S. zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad bratem. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego, bowiem decyzją z 26 sierpnia 2021 r. - orzekając w trybie autokontroli uchylono zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzję. RPO w odpowiedzi na powyższe oświadczył, że cofa skargę. Wobec powyższego WSA w B. orzekł, iż postępowanie sądowe podlega umorzeniu.