Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów z dnia 2021-08-10.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2020
Data sprawy:
2021-08-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. z dnia 21 października 2020 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w P. z dnia 18 września 2020 r. Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść ściganego O. N. Działając na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 433 § 2 k.p.k. w zw. 458 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k. polegające na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy art. 604 § 1 pkt 5 i 7 k.p.k. w zw. z art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w R. do ponownego rozpoznania.

W ocenie Rzecznika postanowienie Sądu Apelacyjnego w R. powinno zostać uchylone w celu należytego i wszechstronnego rozważenia, czy nie zachodzą podstawy do odmowy wydania ściganego. Dotychczas bowiem Sąd Odwoławczy nie wywiązał się z obowiązku rzetelnej, pogłębionej kontroli ocen zawartych w postanowieniu Sądu meriti. Naruszenie to ma charakter rażący i istotnie wpływa na treść zaskarżonego orzeczenia. Rozważenie wskazanych okoliczności, zgodnie z zasadami procesowymi, mogłoby doprowadzić do wydania odmiennego co do istoty rozstrzygnięcia.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-16
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z 16 grudnia 2021 r., sygn. akt IV KK 424/21).
Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną.