Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów z dnia 2021-08-19.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.415.2021
Data sprawy:
2021-08-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga osoby, której samochód został usunięty z drogi publicznej na podstawie dyspozycji wydanej przez funkcjonariusza straży miejskiej. Powiadomienie o odholowaniu pojazdu samochodowego na parking strzeżony, które kierowane jest przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi do właściciela pojazdu, zawiera niezgodne z prawem pouczenie, że właściciel odbiera pojazd z parkingu po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i postój na parkingu.

RPO zwrócił uwagę, że przepis art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym został uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie (por. wyrok TK z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt K 6/17). W wyniku powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego doszło do wyeliminowania z obrotu prawnego normy uzależniającej wydanie pojazdu przechowywanego na parkingu strzeżonym od uprzedniego uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Niekonstytucyjny przepis Prawa o ruchu drogowym utracił moc obowiązującą z dniem 13 września 2019 r.

Niestety, pomimo zmiany stanu prawnego, do której doszło na skutek wejścia w życie powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dokonał stosownej nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej określających wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Skutkiem tego, pouczenie zawarte w powiadomieniach kierowanych przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych pojazdów nadal zawiera informację, że "pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu… po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i parkowanie", która nie odpowiada obecnemu stanowi prawnemu i wprowadza w błąd właścicieli pojazdów.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w celu dokonania stosownej zmiany treści powiadomienia stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i dostosowania jej do obecnych regulacji ustawowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: