Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą z dnia 2021-08-17.

Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2021-08-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działając na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik złożył odwołanie od decyzji Burmistrz K. z 2 sierpnia 2021 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników o łącznej obsadzie 356 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce obręb K., gmina K.

Decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a to: a) Art. 7, 77 §1, 80 k.p.a. poprzez niedokonanie przez organ I instancji samodzielnych ustaleń w przedmiocie sprawy oraz brak rzetelnej weryfikacji zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i całościowej jego oceny, wbrew zaleceniom Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. zawartym w decyzji kasacyjnej z 25 maja 2020 r., a co za tym idzie, wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia w sytuacji poważnych wątpliwości w zakresie potencjalnie znaczącego wpływu inwestycji na środowisko; b) Art. 80 k.p.a. poprzez brak rzetelnej oceny opinii biegłego z 20 października 2020 r. i przyjęcie jej jako dowodu w sprawie, pomimo wyraźnego braku wartości dowodowej tej opinii a także istnienia przesłanek do wyłączenia biegłego; c) Art. 78 k.p.a. poprzez bezzasadną rezygnację przeprowadzenia dowodów z opinii wnioskowanych przez strony biegłych dla ustalenia okoliczności mających znaczenie dla sprawy; d) Art. 89 k.p.a. poprzez rezygnację z przeprowadzenia rozprawy administracyjnej pomimo istnienia podstaw ku temu.

Mając powyższe na uwadze, RPO wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

 


Data odpowiedzi:
2021-11-30
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 30 listopada 2021 r., nr 408.135/F-21/VI/21).
W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, choć organ I instancji sporządził decyzję na ponad pięćdziesięciu stronach, to nadal (albowiem sprawa była już trzykrotnie przez organ rozpatrywana) nie udało się ustalić (i ocenić) zasadniczych problemów dotyczących stanu faktycznego w sprawie. Liczba zaineresowanych podmiotów, kontrowersyjność inwestycji z punktu widzenia lokalnej społeczności (wyrażającej obawy o stan środowiska), a z drugiej strony obowiązek dbania o interes indywidualny inwestora, wymaga od organów dużej rzetelności i staranności przy ocenie zgromadzonych dowodów. Tego zaś w postępowaniu pierwszoinstancyjnym ponownie zabrakło. Dlatego też, zaskarżona decyzja zasługuje (już po raz trzeci) na uchylenie.