Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 2021-08-24.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.267.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: "k.p.c."), na podstawie art. 524 § 2 w zw. z art. 401 pkt 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., ze względu na pozbawienie możności działania zainteresowanych, którzy nie byli uczestnikami niniejszego postępowania, co doprowadziło do naruszenia ich praw, Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o: 1) wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w B. - B., w dniu 21 października 2015 r. o zezwolenie na wydanie depozytu sądowego; 2) wezwanie do udziału w sprawie, na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. osób bezpośrednio zainteresowanych, czyich praw dotyczy wynik postępowania; 3) zmianę zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w B. -B., z dnia 21 października 2015 r. poprzez: zezwolenie wnioskodawczyniom Ł. S. i K. F. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 3.107,70 zł (trzy tysiące sto siedem złotych 70/100) w łącznej wysokości, tj. po 1.553,85 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy złote 85/100) na rzecz każdej z nich oraz oddalenie wniosku w dalej idącym zakresie, zezwolenie uczestniczce M. S. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 15.538,52 zł (piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 52/100), zezwolenie uczestnikowi J. B. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 776,93 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 93/100), zezwolenie uczestnikowi L. B. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 776,93 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 93/100), zezwolenie uczestnikowi S. R. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 1.553,85 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy złote 85/100), złożonej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B. -B. z dnia 5 listopada 2010 r., przez dłużnika Skarb Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 135/320 części nieruchomości, położonej w B. -B., obręb S., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w B. -B.; 4) orzeczenie na podstawie art. 415 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. o zwrocie do depozytu sądowego przez wnioskodawczynie Ł. S. i K. F. kwoty w łącznej wysokości 21.753,93 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 93/100) wypłaconej im wskutek wykonania zaskarżonego postanowienia, tj. każda z nich po 10.876,97 zł (dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 97/100); 5) dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów - na okoliczność ustalenia następców prawnych pierwotnego wierzyciela, to jest: S. C., będącego właścicielem wywłaszczonej nieruchomości w części 55/320, a także na okoliczność wielkości ich udziałów w spadku po zmarłym S. C.:.

Ponadto Rzecznik wniósł także o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z poświadczonej urzędowo kopii dokumentu w postaci wniosku M. S. z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich) na okoliczność zachowania terminu do wniesienia skargi o wznowienie.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-31
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 31 grudnia 2021 r., sygn. akt X Ns 573/21).
Sąd Rejonowy w B.-B., na skutek skargi o wznowienie postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, postanowił zezwolić Ł. S. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 1.553,85 zł tytułem części przysługującego jej jako następcy prawnemu S. Ch. odszkodowania, złożonego do depozytu sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B.-B. z dnia 5 listopada 2010 r., przez dłużnika Skarb Państwa-Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 135/320 części nieruchomości, położonej w B.-B., obręb S., zapisanej w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w B.-B., b) zezwolić K. F. na wypłatę z depozytu sądowego kwoty 1.553,85 zł, tytułem części przysługującego jej jako następcy prawnemu S. Ch. odszkodowania, złożonego do depozytu sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w B.-B. z dnia 5 listopada 2010 r., przez dłużnika Skarb Państwa-Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, za nabycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 135/320 części nieruchomości, położonej w B.-B., obręb S., zapisanej w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w B.-B., 3. w pozostałym zakresie wnioski oddalić.