Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu z dnia 2021-08-25.

Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.

W trakcie prac nad indywidualnymi sprawami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.

Z informacji uzyskanych przez Rzecznika wynika, że funkcjonariusze wykonujący w trakcie swojej służby czynności operacyjno-rozpoznawcze, przechodzący następnie na zaopatrzenie emerytalne mają problemy z udowodnieniem okresu służby w warunkach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej jako: "ustawa zaopatrzeniowa"). Wynikają one z przepisów pragmatycznych (względnie archiwizacyjnych) oraz niejawnego charakteru realizowanych czynności służbowych (w tym zasad kamuflażu).

Zdaniem RPO akta osobowe funkcjonariusza powinny zawierać informacje w zakresie wykonywanych przez niego czynności operacyjno-rozpoznawczych w warunkach art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy zaopatrzeniowej. Brak takich informacji w aktach może w przyszłości utrudnić doliczenie do wysługi emerytalnej okresu, w którym funkcjonariusz, w sposób szczególny narażał swoje życie i zdrowie.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do służb specjalnych, ze względu na zadania, które realizują, szczególnie wrażliwym jest wydanie zainteresowanym zaświadczenia o służbie pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Wydaje się, że w takich okolicznościach informacja powinna trafiać bezpośrednio do organu emerytalnego z pominięciem funkcjonariusza, względnie, przy przeniesieniu do innej formacji, po pionie kadrowym - za pośrednictwem kancelarii tajnej.

W świetle powyższego, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o spowodowanie, aby Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego na bieżąco dokumentowała, w aktach osobowych funkcjonariuszy, realizowanie przez nich czynności operacyjno-rozpoznawczych, w warunkach określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy zaopatrzeniowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2021-09-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 28 września 2021 r., dostrzegając przedstawiony problem, poinformował, że obecnie trwają prace nad Zarządzeniem Szefa KAS w sprawie sposobu dokumentowania okresów służby pełnionej przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury. Podjęte działanie pozytywnie wpłynie na sposób dokumentowania przedmiotowych czynności w ramach jednostek organizacyjnych KAS, a tym samym wyeliminuje bądź zminimalizuje problemy z udowodnieniem okresu wykonywania służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu na poczet uprawnień emerytalnych.