Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2021-08-27.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.486.2021
Data sprawy:
2021-08-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 17 lutego 2021 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w L. z dnia 8 września 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie na korzyść ukaranych A. H. i Z. H., w całości.

Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. i art. 112 k.p.w. w zw. z art. 106a k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił: I. w zakresie, w którym dotyczy ukaranego A. H. - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa procesowego, tj. art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w. poprzez niewłaściwe przeprowadzenie kontroli instancyjnej i nienależyte rozważenie przez Sąd odwoławczy zarzutu apelacji obwinionego dotyczącego naruszenia art. 7 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w. polegającego na dokonaniu dowolnej, a nie swobodnej i zgodnej z zasadami prawidłowego rozumowania oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dotyczącego sprawstwa przypisanych obwinionemu czynów; II. w zakresie, w którym dotyczy ukaranej E. H. - rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w., polegające na przeprowadzeniu nienależytej kontroli instancyjnej przez Sąd odwoławczy, który rozpoznając apelację obwinionej, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, w sytuacji, gdy w postępowaniu nie wyjaśniono wszystkich istotnych okoliczności związanych ze stanem zdrowia psychicznego obwinionej, co wymagało przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego.

 


Data odpowiedzi:
2021-12-29
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 29 grudnia 2021 r., sygn. akt III KK 335/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja jest zasadna w stopniu oczywistym, co umożliwiło uwzględnienie jej w całości na posiedzeniu w trybie w art. 535 § 5 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w. Rację ma Rzecznik Praw Obywatelskich twierdząc, iż Sąd odwoławczy dopuścił się rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia kluczowych przepisów prawa procesowego, zarówno przy rozpoznaniu apelacji wniesionej przez A. H., jak i apelacji wniesionej przez E. H. Właściwa analiza tych skarg, w kontekście wszystkich realiów sprawy, miała tym większe znaczenie, że zostały sporządzone przez osoby, wydaje się, w pewnym stopniu nieporadne i niekorzystające w toku procesu z pomocy podmiotu fachowego. Mając powyższe na uwadze SN uchylił wyrok Sądu Okręgowego w L. i sprawy A. i E. H. przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.