Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w postępowaniu z powództwa przeciwko Spółce zapłatę z dnia 2021-08-31.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.394.2021
Data sprawy:
2021-08-31
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN (w sprawach cywilnych - SKC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w postępowaniu z powództwa przeciwko Spółce zapłatę.

Działając w oparciu o art. 3981 § 1 i art. 3983 § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) oraz art. 14 pkt 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (dalej: uRPO), Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z 19 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 3983 § 1 pkt 1 K.p.c. zaskarżonemu wyrokowi RPO zarzucił naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 221 ustawy - Kodeks cywilny (dalej: K.c.) poprzez: a) jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że posiadanie przez osobę fizyczną statusu przedsiębiorcy wyklucza dokonanie przez niego czynności prawnej jako konsumenta, podczas gdy art. 221 K.c. uzależnia status konsumenta wyłącznie od braku bezpośredniego związku dokonywanej czynności prawnej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz b) niewłaściwe zastosowanie (odmowę zastosowania), polegające na odmowie uznania powódki za konsumentkę pomimo niekwestionowanego ustalenia, że nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie mogła zawrzeć kwestionowanej w sprawie umowy nie tylko w bezpośrednim, ale w jakimkolwiek związku z (nie)prowadzoną działalnością gospodarczą i wnoszę o przyjęcie niniejszej skargi kasacyjnej do rozpoznania jako oczywiście uzasadnionej (art. 3989 § 1 pkt 4 K.p.c.) Mając powyższe na względzie, na postawie art. 39815 § 1 K.p.c. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu.