Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego z dnia 2021-08-31.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.137.2019
Data sprawy:
2021-08-31
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 25.01.2018 r. Na podstawie art. 521 § 1 K.p.k. zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść A. S.

Powołując się na art. 523 § 1 K.p.k. RPO wyrokowi temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 410 K.p.k. oraz art. 7 K.p.k., polegające na oparciu rozstrzygnięcia jedynie na części materiału dowodowego ujawnionego na rozprawie, co skutkowało dowolnym przyjęciem, iż oskarżony zarzuconego mu oszustwa dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwa podobne i w konsekwencji zastosowaniem wobec niego recydywy z art. 64 § 1 K.k., podczas gdy z ujawnionych na rozprawie odpisów wyroków wydanych wobec A. S. wynika, iż żadnej kary pozbawienia wolności, przed popełnieniem czynu będącego przedmiotem tego postępowania, oskarżony ten w powyższym okresie nie odbywał.

Rzecznik wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w P. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2021-10-11
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 11 października 2021 r., sygn. akt II KK 414/21).
Sąd Najwyższy wskazał, iż kasacja jest oczywiście zasadna, co uzasadniało jej rozpoznanie na posiedzeniu w trybie art. 535§5 k.p.k. Trafnie podniesiono w kasacji, że Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie jedynie na części materiału dowodowego. Zaliczył bowiem co prawda do materiału dowodowego sprawy odpisy wyroków zapadłych wobec oskarżonego, informacje wynikające z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące skazań oskarżonego, ale poddał je wybiórczej analizie procesowej, czego efektem było nietrafne ustalenie przypisujące oskarżonemu popełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa.