Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości z dnia 2021-09-13.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.360.2021
Data sprawy:
2021-09-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Ch. z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższe orzeczenie w całości na korzyść skazanego A. K. Powołując się na przepis art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 500 § 1 i 3 k.p.k. polegające na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości zarówno w zakresie określenia jego granic czasowych, jak również spełnienia wszystkich znamion przestępstwa z art. 209 § la k.k., co skutkować powinno skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich kwestii istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia.

Rzecznik wniósł zatem o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Ch. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2021-11-24
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 24 listopada 2021 r., sygn. akt V KK 463/21).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja z racji oczywistej zasadności zasługiwała na uwzględnienie w całości na posiedzeniu bez udziału stron (art. 535 § 5 k.p.k.). Zestawienie treści części dyspozytywnych obu wyroków (z 20 marca i 30 grudnia 2019 r.) wykluczało możliwość pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji na szkodę córki M. S. zaistniałe w okresie od marca 2018 r. do kwietnia 2019 r. Chodziło o to, że za fragment tego zachowania trwający do czerwca 2018 r., oskarżony został już wcześniej prawomocnie skazany. Taki stan rzeczy - wprawdzie nierównoznaczny z negatywną przesłanką procesową w postaci powagi rzeczy osądzonej - dobitnie świadczył o dopuszczeniu się przez Sąd Rejonowy w Ch. rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku nakazowego naruszenia prawa wskazanego w kasacji (art. 523 § 1 k.p.k.).