Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej L. G. dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska (sygn. akt SK 26/15) z dnia 2015-08-19.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7200.26.2015
Data sprawy:
2015-08-19
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej L. G. dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska (sygn. akt SK 26/15).

W skardze konstytucyjnej, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżony został przepis ustawy - Prawo ochrony środowiska w zakresie, w jakim uprawnia osoby wykonujące kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Zaskarżony przepis nie określa, kiedy czynności kontrolne, ingerujące w konstytucyjnie chronione prawo do prywatności i nienaruszalność mieszkania, mogą zostać podjęte przez osoby uprawnione. Ustawodawca pozostawił osobom wykonującym funkcje kontrolne niczym nieograniczoną swobodę w podejmowaniu decyzji o zarządzeniu kontroli terenu nieruchomości, obiektu lub ich części. Podjęcie czynności kontrolnych jest możliwe nie tylko wówczas, gdy osoby do tego uprawnione powzięły wiadomość wskazującą na naruszenie przepisów o ochronie środowiska, lecz również wtedy, gdy do organów administracji publicznej bądź osób uprawnionych do kontroli nie docierają jakiekolwiek sygnały wskazujące na możliwość naruszenia przepisów o ochronie środowiska przez podmiot władający nieruchomością, obiektem lub ich częścią. Powstają wątpliwości, czy sprawdzenia przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska nie można byłoby dokonać przy użyciu innych środków, mniej dolegliwych z punktu widzenia ochrony praw jednostki.

 


Data odpowiedzi:
2016-06-29
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z 29 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 26/15).
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie, bowiem skarżący nie wykazał, że to ustawa lub inny akt normatywny, które były podstawą ostatecznego orzeczenia wydanego w jego sprawie, stanowią źródło naruszenia wolności lub praw.