Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej (sygn. akt SK 37/15) z dnia 2015-11-26.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.31.2015
Data sprawy:
2015-11-26
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej (sygn. akt SK 37/15).

 


Data odpowiedzi:
2017-12-20
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt 37/15).
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przedmiot postępowania kontrolnego oraz cel tego postępowania wykluczają jednoznacznie cywilnoprawny charakter tego postępowania. Wszczęcie postępowania kontrolnego w trybie przepisów zawartych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi przejaw władczego działania organów władzy publicznej wobec jednostki. Zdaniem Trybunału końcowy wynik postępowania kontrolnego jednostronnie kształtuje sytuację prawną kontrolowanego przedsiębiorcy, tzn. skutkuje tym, czy zostanie wobec niego wszczęte stosowne postępowanie administracyjne. Co więcej, Trybunał uznał, że postanowienie w przedmiocie sprzeciwu kontrolowanego wobec wszczęcia i wykonywania kontroli, jak również postanowienie w przedmiocie zażalenia na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych mają bez wątpienia charakter władczy, ponieważ wywołują one bezpośrednie skutki prawne w zakresie praw podmiotu kontrolowanego. W opinii Trybunału okoliczność, że postępowanie kontrolne jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw szczególnych, a nie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie odbiera postanowieniom wydanym w następstwie wniesienia sprzeciwu, charakteru rozstrzygnięcia organów administracji publicznej w rozumieniu Konstytucji. Trybunał zauważył ponadto, że treść postanowień wydawanych nie jest adresowana wyłącznie do organu kontroli, lecz ich adresatem jest też kontrolowany przedsiębiorca, który skorzystał z przepisanych środków prawnych w przedmiocie zakwestionowania podjętych wobec niego czynności kontrolnych. Postanowienia wydane w następstwie wniesienia sprzeciwu przez przedsiębiorcę nie mają charakteru aktów wydawanych w sferze wewnętrznej administracji, co wynika właśnie z możliwości ich zaskarżenia w formie zażalenia. Stan ten świadczy o tym, że ustawodawca założył, iż akt taki może naruszać sferę prawną podmiotu, któremu wskazany środek zaskarżenia przysługuje.