Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Sądu Rejonowego o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę w elektronicznym postępowaniu nakazowym z dnia 2017-10-06.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.366.2017
Data sprawy:
2017-10-06
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Sądu Rejonowego o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę w elektronicznym postępowaniu nakazowym.

Wobec pozwanego Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu nakazowym. Z treści pozwu wynikało, że wierzyciel dochodził od pozwanego, jako poręczyciela, zapłaty należności z tytułu umowy między powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego. Nakaz zapłaty z dnia 19 marca 2012 r., wobec braku wniesienia sprzeciwu, uprawomocnił się w dniu 17 kwietnia 2012 r. Pozwany podjął próbę przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu, jednakże Sąd Rejonowy oddalił wniosek o przywrócenie terminu oraz odrzucił sprzeciw.

Rzecznik Praw Obywatelskich, po przeanalizowaniu wniosku pozwanego oraz załączonych dokumentów, a także dokumentów pozyskanych w ramach uprawnień ustawowych, powziął przekonanie o zasadności podjęcia działań w sprawie. Zdaniem Rzecznika zaskarżony nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym został oparty na podrobionym dokumencie w postaci umowy kredytowej. Okoliczność tę w znacznym stopniu uprawdopodobniają ustalenia poczynione w toku postępowania karnego toczącego się przed Sądem Okręgowym, przede wszystkim treść aktu oskarżenia, z której wynika wprost, że wymieniona powyżej umowa zawierała podrobione podpisy, w tym podrobiony podpis pozwanego. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Rzecznika, w niniejszej sprawie zaistniała podstawa wznowieniowa określona w przepisach postępowania cywilnego.

Zdaniem Rzecznika w niniejszej sprawie zachodzą także podstawy do uchylenia wobec pozwanego nakazu zapłaty i oddalenia powództwa o zapłatę. Wobec podniesionej okoliczności podrobienia podpisu pod umową kredytową należy zauważyć, że nie powinno pozostać w obrocie prawnym orzeczenie wydane w oparciu o ww. dokument. Skoro pozwany nie poręczył spłaty zobowiązania wynikającego z umowy kredytowej, brak jest podstaw do wydania przeciwko niemu nakazu zapłaty.

 


Data odpowiedzi:
2018-12-04
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt I C 125/18).
Sąd Rejonowy w S. po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w G. przeciwko: A. T., na skutek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania o zapłatę: uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w L. z dnia 19 marca 2012 r. i oddalił powództwo; zasądził od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w G. na rzecz A. T. kwotę 424 (czterystu dwudziestu czterech) złotych 1 (jednego) grosza z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 października 2017 r. do dnia zapłaty; nie obciążył Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w G. opłatą od skargi, której skarżący nie miał obowiązku uiścić.