Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa banku o zapłatę z dnia 2021-09-21.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.404.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa banku o zapłatę.

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 89 § 1 pkt 1 i pkt 2 UoSN zaskarżonemu nakazowi zapłaty zarzucił rażące naruszenie prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na: 1) naruszeniu przepisu prawa materialnego art. 3851 § 1 ustawy - Kodeks cywilny w zw. z art. 3851 § 3 k.c., poprzez jego niezastosowanie w sprawie w wyniku zaniechania zbadania istoty sprawy (treści umowy między przedsiębiorcą i konsumentami), a w konsekwencji niezbadanie z urzędu abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytu, prowadzącego ostatecznie do odmowy przyznania ochrony uprawnionej konsumentom; 2) naruszeniu przepisu prawa materialnego art. 58 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w nieprzeprowadzeniu badania, czy umowa kredytu jest ważna, jeżeli dokona się z niej eliminacji klauzul niedozwolonych zgodnie z treścią 3851 § 1 k.c. Na podstawie art. 89 § 1 UoSN zaskarżonemu nakazowi zapłaty RPO zarzucił naruszenie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 76 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o dyspozycję normy art. 91 § 1 UoSN Rzecznik wniósł o uchylenie nakazu zapłaty z dnia 27 września 2016 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w G. w postępowaniu upominawczym przez Sąd Najwyższy w całości i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. Ponadto, na podstawie art. 388 §1 k.p.c. i art. 95 pkt 1 UoSN wniósł o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty z dnia 27 września 2016 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w G. w postępowaniu upominawczym do czasu zakończenia postępowania wywołanego wniesieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą stronie pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w W. postępowania egzekucyjnego skierowanego do nieruchomości dłużnika - pozwanej.