Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie z dnia 2021-09-21.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.91.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu z powództwa M. D. przeciwko J. L. i T. D. o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie.

W ocenie RPO: 1) art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 182 Konstytucji, a ponadto jest niezgodny z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 2) art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Mając na uwadze zachodzącą, zdaniem Rzecznika, kolizję pomiędzy wskazanymi przepisami ustawy oraz standardami konstytucyjnymi oraz standardami wynikającymi z treści wiążącej Polskę umowy międzynarodowej, rozstrzygnięcia tej kolizji może dokonać sąd kierując pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji) bądź też udzielając pierwszeństwa przed ustawą umowie międzynarodowej jaką jest Europejska Konwencja Praw Człowieka (art. 91 ust. 2 Konstytucji).