Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13) z dnia 2014-01-02.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.564.1.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

głoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie - jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wolność słowa nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom. Przyjmowane ograniczenia powinny jednak spełniać kryteria przydatności, konieczności i proporcjonalności.

W ocenie Rzecznika, penalizowanie czynu polegającego na niepublicznym znieważeniu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej stanowi nadmiernie represyjne działanie państwa poprzez naruszenie konstytucyjnie chronionej wolności wyrażania poglądów. Ingerencja ustawodawcy na gruncie zaskarżonego przepisu w zakresie znieważenia dokonanego niepublicznie, nie jest ani konieczna, ani niezbędna dla zapewnienia ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. Znieważeni funkcjonariusze mogą skorzystać z ochrony przewidzianej w innym przepisie Kodeksu karnego, a mianowicie art. 216 § 1 k.k. Skuteczną ochronę czci i dobrego imienia stanowi także ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego.

 


Data odpowiedzi:
2015-02-12
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt SK 70/13).