Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14) z dnia 2014-09-12.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1648.2014
Data sprawy:
2014-09-12
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła następujące stanowisko: art. 29 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze w związku z § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Aktualne brzmienie zaskarżonego upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie Prawo o adwokaturze uprawnia Ministra Sprawiedliwości do zbyt dużej swobody w zakresie określenia wysokości opłat. Ustawodawca nie wyznaczył maksymalnych granic wysokości opłat, jak również sposobu ich kalkulacji, pozostawiając tę materię do rozstrzygnięcia organowi władzy wykonawczej. W konsekwencji rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ustanawia przepisy, które ograniczają swobodę rozpoznania przez sąd sprawy, co stoi w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do sądu. Zaskarżone przepisy naruszają także konstytucyjną ochronę praw majątkowych, przez to, że nie przewidują odpowiedniej ochrony prawa do wynagrodzenia adwokatów za świadczoną pomoc prawną z urzędu.

 


Data odpowiedzi:
2016-04-14
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt SK 25/14).
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zarzutów niekonstytucyjności rozporządzenia w sprawie kosztów adwokackich.