Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów z dnia 2021-09-23.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.443.2021
Data sprawy:
2021-09-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów.

W związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: "NSA") z dnia 13 lipca 2021 r. o przedstawieniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w sprawie ze skargi kasacyjnej spółki z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "Skarżąca") od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: "WSA") w L. z dnia 2 lipca 2019 r., na podstawie art. 8 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: "ppsa") w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, RPO wniósł o podjęcie przez NSA uchwały o następującej treści: "Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: "upol"), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych".

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawiające się poważne wątpliwości przy interpretacji przepisów prawnych wynikają przede wszystkim z braku precyzyjnych definicji, które ustalałyby w jednoznaczny sposób znaczenie pojęć budynku, budowli, na cele podatkowe. W szczególności problemem jest to, że definicje zawarte w upol zawierają odesłania do przepisów prawa budowlanego. Na tym tle powstaje więc pytanie o to, które przepisy prawa są decydujące dla kwalifikowania obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym jakie jest znaczenie prawne wskazania z nazwy danej kategorii obiektów budowalnych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, jako decydującego o ich opodatkowaniu jako budowli na cele podatkowe.

 


Data odpowiedzi:
2021-09-29
Opis odpowiedzi:
Stanowisko częściowo uwzględnione (uchwała z 29 września 2021 r., sygn. akt III FPS 1/21).
Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę stwierdzającą, że obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowalnego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pod warunkiem jednak, że spełnia kryteria bycia budynkiem, tj. jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ma fundament i dach, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. NSA podzielił zatem stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który zauważył, iż ustawodawca podatkowy nie wprowadził zastrzeżenia, z którego wynikałoby, że zaliczenie danego obiektu na gruncie Prawa budowlanego lub załącznika do tej ustawy do budowli uniemożliwia uznanie go za budynek dla celów podatkowych. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w uchwale na dodatkowy warunek. W procesie kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku na cele podatkowe należy uwzględniać parametr, jakim jest podstawa opodatkowania. W przypadku zaś budynków podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa. Zastrzeżenie to będzie miało decydujące znaczenie dla opodatkowania takich obiektów, jak silosy.